Tarieven

Tarieven

Bedrag kostengeld

Basisonderwijs = € 14,00 per schooldag
Secundair onderwijs = € 16,00 per schooldag

Verminderingen

In uitzonderlijke gevallen kan er een korting worden toegestaan:

  • Mits afgifte attest recht op studiebeurs.
  • Internen met ouders zonder vaste verblijfplaats, na het binnenbrengen van een recent attest van de gemeente.

Provisie (waarborg)

Alle internen storten bij de inschrijving een provisiegeld (waarborg) die wordt aangewend voor het vergoeden van dokters- en apothekerskosten, opzettelijke vernielingen, vergoeding bij verlies van kamer- of lockersleutel enz… Het niet gebruikte geld wordt bij het definitief verlaten van het internaat terugbetaald.

 Provisie voor basisonderwijs en secundair onderwijs = € 175,00

Terugbetalingen

Bij afwezigheden van meer dan vijf opeenvolgende dagen wordt de dagprijs niet aangerekend vanaf de zesde dag. Deze afwezigheden moeten worden gewettigd door een doktersattest. Het terugbetalen gebeurt via een verrekening voor de volgende te betalen periode. Indien er geen volgende periode is wordt een creditnota opgemaakt. Bij het vroegtijdig verlaten van het internaat (tussen twee trimesters in) wordt het teveel betaalde kostgeld terugbetaald, met aftrek van administratiekosten ten bedrage van vijf dagen kostgeld.

Betalingen

Kostgelden moeten steeds vooraf en per maand of per trimester worden betaald, voor de eerste kalenderdag van de maand en voor het intreden.

Het provisiegeld en de eerste trimester/maand kostgeld moet betaald zijn voor 1 september én voor het in gebruik nemen van de internenkamer.

Wanbetalingen

Bij niet tijdige betaling zal een aangetekende aanmaning worden verzonden. Als er niet wordt gereageerd op de aanmaning zal het dossier van de wanbetaler worden overgemaakt aan de Administratie der domeinen van het Ministerie van Financiën die zonodig bij dwangbevel zal invorderen. De directie heeft het recht internen waarvoor niet tijdig wordt betaald van het internaat te verwijderen en/of niet meer in te schrijven voor het volgende schooljaar.